Organisatie Proces
Organisatie Proces

Proces

Het rechercheproces bij het RST start met de informatie- en voorbereidingsfase. Deze bestaat uit het inwinnen, analyseren en wegen van informatie. In deze fase wordt gebruikt gemaakt van informatie afkomstig uit open bronnen, eerdere onderzoeken (“restinformatie”), informatie van de Criminele Inlichtingen Eenheid, rechtshulpverzoeken en Criminaliteits Beeld Analyses van de landen (CBA). Op basis van criteria die ontleend worden aan de taakstelling van het RST, vastgestelde jaarplannen en aanwijzingen van het Openbaar Ministerie vindt er een voorselectie plaats van potentiële onderzoeken (de zogenaamde pre-weegs), die aan de Stuurgroep RST worden voorgelegd.  

In deze stuurgroep RST hebben zitting: de hoofdofficieren van justitie van de landen, de rechercheofficier van Justitie, de korpschefs (of door hen aangewezen vervangers) van de landen, een afgevaardigde van de Koninklijke Marechaussee en de leiding van het RST. Informatie wordt gedeeld met de korpsen en afstemming vindt plaats. Het voorzitterschap van deze inter-insulaire stuurgroep RST wordt bekleed door een van de vier hoofdofficieren van justitie. 

Formeel bepaalt het Openbaar Ministerie in de Stuurgroep RST welke onderzoeken aan het RST worden toebedeeld. Een of meerdere “preweegs-documenten” worden dan omgezet in een concreet projectvoorstel.. Na het besluit over de start van een onderzoek wordt door het RST een concreet projectplan opgesteld en volgt de tactisch onderzoeksfase. Een RST-onderzoek vindt altijd plaats onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag, te weten het Openbaar Ministerie. Tijdens het rechercheonderzoek worden regelmatig voortgangsrapportages opgemaakt door de zaaksofficier van justitie en de projectleider. Deze worden in de RST-Stuurgroep besproken om te bepalen of bijstelling van het projectplan (doelen, doorlooptijden) nodig is. Aan het eind van de opsporingsfase volgt een evaluatie, vastgelegd in een einddossier en soms een bestuurlijke rapportage die door tussenkomst van het Openbaar Ministerie wordt overgedragen aan bestuurlijke entiteiten. Mogelijke restinformatie uit een onderzoek wordt vastgelegd en kan leiden tot een nieuw onderzoek, waarvoor wederom bovengenoemd traject via de stuurgroep RST wordt doorlopen.

Voor onderzoekstoewijzing aan het RST is naast het reguliere proces via de stuurgroep ook een spoedprocedure afgesproken. Immers: soms is voor adequate opsporing grote snelheid vereist. 

Het hierboven omschreven proces van kiezen en vaststellen is belangrijk, omdat daarmee invulling wordt gegeven aan de internationale en grensoverschrijdende taakstelling van het RST, maar ook recht wordt gedaan aan de soevereiniteit van de landen binnen het Koninkrijk. Deze belangen vereisen bij bestrijding van grensoverschrijdende georganiseerde criminaliteit zorgvuldig overleg, afstemming van belangen en dito besluitvorming teneinde een bijdrage te leveren aan een veiliger samenleving, zowel in het belang van de alle landen afzonderlijk als van het Koninkrijk der Nederlanden als geheel. 

 

Developed with QwikZite (version 1.12)